1 2 3 4 5 6 7

Den 7 / Tag 7

Č tvrteční deník psáti počíná se probouzením pozdním, jenž však ale bez zdraví utužení neobešlo se. Pokrmení ranní rytířstvu celému dodalo sil pro konání budoucí – přípravu Večera theathrálního, události velkolepé na dvoře hradním odehrávající se. Den celý tento rytíři zasvětili prověřování hereckých dovedností svých. Jen na chvíli drobnou pozastaveny přípravy jejich byly. Rytíři vytvořili masky své dračí, aby tím konání své dlouhé v den následný osvítiti a završiti dokázali. O večeru tito shromážděni byli a tvorbu svou hereckou vzájemně za naladění dobrého pobavili se.

 

Pátek Po obuzení rytířstva veškerého započaly se přípravy na večer poslední. V skupinách rytíři tvořili i vymýšleli všelicos. Po krmi polední hrám míčovým a soubojům rytířským přihlíženo bylo. Na trhu velikém středověkém rytířstvo předvedlo co vymyšleno bylo a poté k hostině převeliké usedlo se. Ručky pouhé postačovaly rytířům k pojídání darů chutných. Večerní tanec všelijaký provozován byl, i oslava Sojky pětileté konala se výstupu včetně „Sojkamana“ – rytíře Leona z vsi Černé. Tak jest byli dnové tito, již dokonaví téměř v dějství zdejším.

 

T rio písařské — Teresa, Tína, Pawel

Den 6 / Tag 6

Den úterní započat byl pokrmem chutným a výcvikem tělesným. Pote rytíři do činností různých ponořili se. Tvorba vlajky hradní a výzbroje strážní konána byla. Dále zdokonalovali se rytíři ve zpěvu chorálů bojových a tanci hradnímu oddávali se. Posilněni vydali se rytíři bojové úkoly ku zdokonalení ducha i těla svého plniti. Taktéž mocný Excalibur do kamene zarazili. Večerní kratochvílí mužné sázení stalo se. Sázky různé – těžké i lehké – rytířstvu ku zábavě sloužiti měli. Někteří rytíři síly své značné přecenili, proto trestu krutému – avšak spravedlivému – uniknouti nemohli. Obvyklou slavností večerní tento den ukončen byl.

 

Dalšího dne nepřízni počasí rytířstvo donuceno čeliti bylo. V čase předpoledním proto konaly se hradní radovánky herní, kde rytíři mohli náladu přilepšiti si. Pokrmem vydatným posilněni vydali se rytíři kusy listů starých hledati a úkoly tyto plniti či na otázky chvalitebně odpovídati. Celý den tento poznamenán deštěm a mírnou letargií byl. Hry večerní vynálezem budoucím televizním inspirovány byly a náladu pochmurnou rozehnaly. Pro zlobu bohů nemohli rytíři ni Excalibur z kamene vytáhnouti. Avšak i přesto tento den propršený poučný pro rytířstvo veškeré byl. Tak jest byli dnové tito.

 

T rio písařské — Teresa, Tína, Pawel

Den 5 / Tag 5

D eník nedělní psáti se počal probuzením pozdním, neboť rytířstvo veškeré značně vyčerpáno bylo. Čas dopolední věnován byl návštěvě kostela pro ty, kteří si to přáli, ku očištění ducha rytířského. Ostatní rytířstvo se jiné očistě věnovalo, svých příbytků i okolí si hleděli a pořádku sobě dělali. Dále dokonány byli veškeré resty dnů uplynulých. Rytířstvo taktéž meče Excaliburu vytáhlo i daleké vlajky na kopci vysokém dobity byly. Posilněni krmí, vydali se rytíři na pouť dalekou, jež přípravu důkladnou na největší boj jim poskytla. Někteří rytíři z cesty své sešli, avšak bez úhony vsichni do tábora navrátili se. Večer pak u ohně táborového zpěvy jejich zněly a rytíři ku spánku krátkému uložili se. V půli noci pak probuzeni byli, aby tmou se prodírajíce statečnost svou vyzkoušeti mohli.

 

Den pondělní započat byl obvyklým pokrmením za kokrháni kohoutů podhradních. Poté rytíři semknuli se do seskupení předem daných a příprava ku boji posvátnému robit se počala. Zbraně útočné i erby hrůzu nepříteli nahánějící již vzhledem svým tvořeny byly v nedšení i zodpovědnosti značné. Za slunka poledního rytířstvo rozdělilo se na oddíly dva a skupina každá konala počiny sobě vlastní. Pochutiny výživné tvořeny byly a hry kratochvilné konaly se. Po západu slunečním rytíři shromáždili se a u vynálezu moderního osudy Hooda Robina se zájmem nemalým pozorovány byly. Poté se rytířstvo odebralo na lůžka svá odpočívati a tak konáno bylo až do rána následného.

 

T rio písařské — Teresa, Tína, Pawel

Den 4 / Tag 4

D en páteční započat byl pokrmem chutným a výcvikem tělesným. Pote rytíři do činností různých ponořili se. Tvorba vlajky hradní a výzbroje strážní konána byla. Dále zdokonalovali se rytíři ve zpěvu chorálů bojových a tanci hradnímu oddávali se. Posilněni vydali se rytíři bojové úkoly ku zdokonalení ducha i těla svého plniti. Taktéž mocný Excalibur do kamene zarazili. Večerní kratochvílí mužné sázení stalo se. Sázky různé – těžké i lehké – rytířstvu ku zábavě sloužiti měli. Někteří rytíři síly své značné přecenili, proto trestu krutému – avšak spravedlivému – uniknouti nemohli. Obvyklou slavností večerní tento den ukončen byl.

 

Dalšího dne nepřízni počasí rytířstvo donuceno čeliti bylo. V čase předpoledním proto konaly se hradní radovánky herní, kde rytíři mohli náladu přilepšiti si. Pokrmem vydatným posilněni vydali se rytíři kusy listů starých hledati a úkoly tyto plniti či na otázky chvalitebně odpovídati. Celý den tento poznamenán deštěm a mírnou letargií byl. Hry večerní vynálezem budoucím televizním inspirovány byly a náladu pochmurnou rozehnaly. Pro zlobu bohů nemohli rytíři ni Excalibur z kamene vytáhnouti. Avšak i přesto tento den propršený poučný pro rytířstvo veškeré byl. Tak jest byli dnové tito.

 

T rio písařské — Teresa, Tína, Pawel


Den 3 / Tag 3

D en úterní psáti započal se obvyklým zušlechťováním tělesným. V čase předpoledním konaly rytíři činnosti dle úsudku svého libovolného. Po krmi polední další výcviky trupu podstoupili, aby den následný zdárně v boji obstáli. Večerní hody vydatné u ohně toho doplněny zpěvy byly. Noční poutí, při níž zhlédnut boj mezi rodem Cromwelským a rodem Uteru byl, započala se hra největší. Meč Excalibur předán byl Merlinem – čarodějem mocným to – do rukou lorda Utera, jenž tímto pánem všeho stal se.

 

V den středeční rytíři veškeří bez rozcvičení těla svého vstáti museli, poté do již připravených kočárů usedli a dobyti vzdálené město Riedenburg se vydali. I hrad přilehlý i příkop divoký zdolali rytíři bez úhony. Po zásluhách se kratochvílím všelijakým na bálu večerním oddávati mohli.

 

Dne čtvrtečního po kokrhání kohoutím posíleni rytíři byli pokrmem chutným, jenž síly jim dodal nemalé k dovedeni písní večerních ke konci zdárnému. Mezitím, pouty svázáni, po dvojicích družných úkoly obtížné v běhu plniti se jali. Chtěli-li za dne parného, taktéž radovánkám vodním oddávati se směli. Po klekání písně starodávné předváděli a v rozveselení nemalém k oddechu nočnímu ulehli na lóže svá.

 

Tak jest byli dnové tito.

T rio písařské — Teresa, Tína, Pawel