INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

  

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku (dále jen „Správce“), Sojka – spolek mladých zpracovává tento moje:

1         jméno a příjmení,

2         datum narození,

3         adresu místa pobytu.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·        příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

·        poskytovatelům dotací (MŠMT, Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond,…),

·        Radě spolku Sojka – spolek mladých.

a to za účelem

·          vedení evidence členské základny

·          žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného spolku.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný spolek) moje:

1         fotografie,

2         videa,

3         zvukové záznamy,

za účelem

·          marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

·          prezentace na webu,

·          prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

·          prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé:

1         telefonní číslo,

2         e-mail,

3         rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

·          příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

·          poskytovatelům dotací (MŠMT, Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond,…),

·          Radě spolku Sojka – spolek mladých.

 Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

·          mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

·          požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·          na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·          na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·          na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·          odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

·          podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.